Súhlas so spracovaním osobných údajov

Tento súhlas so spracovaním vašich osobných údajov udeľujete spoločnosti STRICT BRAND s.r.o. za účelom zasielania obchodných oznámení (marketingových ponúk) a za účelom realizácie ďalších marketingových aktivít voči Vám. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať a obchodné oznámenia vám nebudú ďalej zasielané. Podrobnejšie informácie o spracovaní vašich osobných údajov nájdete nižšie.

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa
Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť STRICT BRAND s.r.o., so sídlom Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČO: 05402298, zápis do obchodného registra: spisové číslo C 95163 vedené na Krajskom súde v Brne (ďalej len "správca").
Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú nasledovné: dodacia adresa Lidická 700/19, 602 00 Brno, e-mailová adresa obchod@strict-brand.cz, telefón +420 774 547 999.
Prevádzkovateľ nevymenoval úradníka pre ochranu údajov.

Právny základ spracúvania osobných údajov
Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je skutočnosť, že takéto spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov príslušného prevádzkovateľa alebo tretej strany v zmysle článku 6 ods. 1 bod. f) nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb, pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "nariadenie").

Rozsah a účel spracúvania osobných údajov
Na základe vášho súhlasu správca spracúva tieto údaje: meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo.
Účelom spracúvania vašich osobných údajov je oprávnený záujem správcu alebo tretej strany splniť žiadosť subjektu o zaslanie ponuky, odpoveď na otázku alebo pripomienku k článku, tovaru alebo službe. Neexistuje automatické individuálne rozhodovanie zo strany kontrolóra v zmysle článku 22 nariadenia.

Trvanie uchovávania osobných údajov
Vaše osobné údaje budú spracované po dobu 3 rokov.

Ostatní príjemcovia osobných údajov
Ďalšími príjemcami vašich osobných údajov budú zasielateľské spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru alebo služieb a osoby poskytujúce správcovi technické služby súvisiace s prevádzkou e-shopu vrátane prevádzky softvéru a dátového úložiska.
Prevádzkovateľ nemá v úmysle preniesť vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo do medzinárodnej organizácie.

Práva dotknutej osoby
Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov alebo obmedzenie ich spracúvania, právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov a právo na prenosnosť vašich osobných údajov.
Ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov bolo porušené alebo bolo porušené nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Nie ste povinný poskytnúť osobné údaje. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou na uzavretie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť ani ju splniť správcom.