Informácie o spracovaní osobných údajov

Spoločnosť STRICT BRAND s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje z dôvodov oprávneného záujmu, alebo ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy s Vami o predaji tovaru (alebo na realizáciu opatrení prijatých pred uzatvorením takejto zmluvy) a vykonáva aj spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré je nevyhnutné pre plnenie záväzkov spoločnosti v oblasti verejného práva.

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa
Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť STRICT BRAND s.r.o., so sídlom Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČO: 05402298, zápis do obchodného registra: spisové číslo C 95163 vedené na Krajskom súde v Brne (ďalej len "správca").
Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú nasledovné: dodacia adresa Lidická 700/19, 602 00 Brno, e-mailová adresa obchod@strict-brand.cz, telefón +420 774 547 999.
Prevádzkovateľ nevymenoval úradníka pre ochranu údajov. Právny základ spracúvania osobných údajov
Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je skutočnosť, že takéto spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov príslušného prevádzkovateľa alebo tretej strany v zmysle článku 6 ods. 1 bod. f) nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb, pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "nariadenie"), alebo je nevyhnutná na plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom alebo na vykonanie opatrení prevádzkovateľom pred uzavretím takejto zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 bod. b) nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "nariadenie"),); alebo je nevyhnutná na splnenie zákonných povinností, ktorým prevádzkovateľ podlieha v zmysle článku 6 ods. 1 bod. c) predpisy, najmä plnenie povinností uložených kontrolórovi všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 235/2004 Z. z., o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákonom č. 586/1992 Zb., o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Rozsah a účel spracúvania osobných údajov
Na základe vášho súhlasu správca spracúva tieto údaje: meno a priezvisko, fakturačná adresa, dodacia adresa, e-mail, telefónne číslo, IČO a IČ DPH.
Účelom spracúvania vašich osobných údajov je:
oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo tretej strany na splnení žiadosti účtovnej jednotky o zaslanie ponuky, odpoveď na otázku alebo pripomienku k článku, tovaru alebo službám; alebo plnenie zmluvy medzi Vami a správcom vrátane dodania tovaru a riešenia práv vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady, resp. realizácia opatrení správcom pred uzatvorením takejto zmluvy a splnenie súvisiacich verejnoprávnych povinností správcom.
Neexistuje automatické individuálne rozhodovanie zo strany kontrolóra v zmysle článku 22 nariadenia.

Trvanie uchovávania osobných údajov
Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu trvania účinkov práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy a po dobu nevyhnutnú na účely archivácie podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu určenú všeobecne záväznými právnymi predpismi; alebo
po dobu 3 rokov.

Ostatní príjemcovia osobných údajov
Ďalšími príjemcami vašich osobných údajov budú zasielateľské spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru alebo služieb a osoby poskytujúce správcovi technické služby súvisiace s prevádzkou e-shopu vrátane prevádzky softvéru a dátového úložiska. Príjemcami vašich osobných údajov spracúvaných na účely plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov môžu byť aj orgány finančnej správy alebo iné príslušné orgány v prípadoch, keď je prevádzkovateľ povinný tak urobiť všeobecne záväznými právnymi predpismi. Prevádzkovateľ nemá v úmysle preniesť vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo do medzinárodnej organizácie.

Práva dotknutej osoby
Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov alebo obmedzenie ich spracúvania, právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov a právo na prenosnosť vašich osobných údajov.
Ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov bolo porušené alebo bolo porušené nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.